Mac screenshot shortcut

OS X

Mac screenshot shortcut

 

If you like to create a screenshot under OS X, you must press the following shortcuts.

 

Screen

Cmd + Shift + 3 / Save the screen in one file
Cmd + Ctrl + Shift + 3 / Save the screen to the clipboard.

Area

Cmd + Shift + 4 / Save a selected area in a file.
Cmd + Ctrl + Shift + 4 / Save a selected area to the clipboard.

Window

Cmd + Shift + 4, space bar / Save a selected element/window in a file.
Cmd + Ctrl + Shift + 4, space bar / Save a selected element/window to the clipboard.